Ersättningar

 

Ersättningar till styrelsen – koncernen och moderbolaget
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Utlägg ersätts mot kvitto. Styrelsearvode utgår ej till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Ej heller utgår arvode för styrelsearbete till arbetstagarledamöter. 

Ersättningar till ledande befattningshavare – koncernen och moderbolaget
Infranord följer statens Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Ledande befattningshavare i Infranord uppbär endast fast ersättning. Inga bonus- eller incitamentsprogram eller annan rörlig ersättning förekommer. Avgångsvederlag kan utgå med högst tolv månadslöner.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension.
Övriga förmåner avser tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. I pensionskostnader ingår premier från löneväxling. 

För övrig information om ersättningar se årsredovisningar. 

Ersättningsrapport Infranord 2022