Spill


I vår kärnverksamhet finns det risk för spill av bland annat bränsle och oljor från arbetsmaskiner och arbetsfordon. Därför mäter och följer Infranord mängden spill till mark och vatten. Även i detta arbete ställs samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva. Med hjälp av analyser från mätningar vidtas åtgärder som ska förebygga risken för spill till mark och vatten samt reducera skadan om spill ändå sker.

Infranord bedömer att sannolikheten för större olyckor är relativt liten men att konsekvenserna, om det sker, kan bli stora. Därför är rutiner och arbetssätt kopplade till hanteringen av eventuella olyckor viktigt.

Andra betydande miljöaspekter är användandet av kemikalier och uppkomst av avfall. Infranord har utvecklade rutiner för kemikalie- och avfallshantering, Ett systematiskt och förebyggande arbete för att reducera spill innebär en mindre påverkan på miljön, vilket ger effekter för framtiden.

.