Utsläpp


När Infranord underhåller och bygger järnväg bidrar bolaget till hållbara transporter för samhällets bästa. Som infrastrukturleverantör tar vi också ansvar för våra egna direkta utsläpp. Arbetet med att minimera utsläpp följs kontinuerligt upp, utvärderas och återkopplas till verksamheten.

Inom Infranords kärnverksamhet finns ett antal egna maskiner, arbetsfordon och transporter som släpper ut koldioxid. Vi minskar våra utsläpp genom att arbeta systematiskt och förebyggande samt har beredskap för att hantera, åtgärda och följa upp avvikelser, tillbud och olyckor. Att succesivt byta ut gamla maskiner och arbetsfordon förbättrar miljöprestandan ytterligare. Vårt arbetssätt säkerställer också att gällande lagstiftning, policys, skyddsregler, rutiner och kundkrav efterlevs.

Ambitionen är att säkerställa en konstant nedåtgående trend vad gäller utsläpp per omsatt krona.