Motverkande av diskriminering


Alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har rätt till en trygg, säker och hälsosam arbetsplats på lika villkor. För intressenterna såväl som för Infranord är därför arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering viktigt.  Infranord ska säkerställa att utanförskap, mobbning, trakasserier eller diskriminering inte förekommer, varken i relation mellan medarbetare eller i kontakt med människor utanför företaget. Det får till följd att Infranord gynnar att medarbetare når sin fulla potential, utvecklas och bära kompetens och kunskap på ett, för företaget, avgörande sätt.

Infranords ledning agerar kraftfullt mot all form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Områden som Infranord arbetat med för att minska förekomsten av diskriminering är exempelvis utbildningsdagar där medarbetarna via reflektions- och diskussionssituationer fått en ökad kunskap om härskartekniker och likabehandling. Genom uppstart av värdegrundsarbetet har ett intensifierat arbete kring beteenden och uppförande initierats där kamratskap, gemenskap och sunt bemötande är centralt.

Infranords ledning ansvarar för att all form av diskriminering hanteras och följs upp. Arbetet är förankrat i bolagsledningen och grundat på styrande dokument såsom Infranords hållbarhetspolicy och uppförandekod.

Infranord ska vara en inkluderande arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas och trivas. Genom vårt agerande är vi delaktig i att infria FN:s konvention om de Mänskliga rättigheterna.