Mångfald & Jämställdhet


Infranord prioriterar och arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald. För Infranord är det avgörande att medarbetare med rätt kompetens vill arbeta hos oss och att de stannar kvar och vill utvecklas. Därför är en jämn representation, en jämställd organisationskultur och jämställda strukturer prioriterat.

Dolda normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som hämmar det dagliga arbetet ska synliggöras och ifrågasättas. Det innebär att beteenden som inte är gynnsamma för både män och kvinnor ska uppmärksammas och att mäns och kvinnors olika behov ska beaktas i processer och beslut. Ledare och medarbetar ska utbildas och på andra sätt öka sina kunskaper kring jämställdhetsintegrering. Infranord är också väl medveten om att en könssegregerad arbetsmarknad leder till ojämlika möjligheter för män och kvinnor att forma sina liv.

Jämställdhet och mångfald är en del av Infranords affärsplan och framgår av bolagets styrande dokument såsom till exempel hållbarhetspolicy och uppförandekod.