Antikorruption & Affärsetik

Infranord arbetar för antikorruption och god affärsetik. Det är viktigt för oss att agera etiskt rätt och vara ett föredöme. Varje dag ställs vi för en rad olika beslut och samarbetar med en mängd olika kunder, leverantörer, andra medarbetare och andra samarbetspartners. Vi verkar för att förhindra mutor och korruption genom värdegrundsarbete, rapporteringssystem och uppföljning i såväl den egna verksamheten som hos underleverantörerna och andra samarbetspartners. Ambitionen är att alltid agera affärsetiskt korrekt i varje möte och beslut.

Alla som arbetar på Infranord ska på sin arbetsplats endast ha affärsmässiga relationer. Beroendeställningar utanför den enskilda affären ska inte förekomma. Vi är alltid uppmärksamma och tackar nej till otillbörliga gåvor i form av gåvor, resor, representation, uppehälle, tjänster eller liknande.

För Infranord är arbetet för en sund och säker affärsetik avgörande för företagets trovärdighet och överlevnad. Infranord följer Bygg- och Fastighetssektorns överenskommelse mot korruption och mutor (ÖMK), framtagen med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) och Global Compacts principer. Våra underleverantörers arbete ska dessutom vara förenligt med Infranords uppförandekod.