Hur styrs Infranord?

Statens ägardirektiv samt Infranords väsentlighetsanalys, riskbedömning och intressentdialog ligger till grund för bolagets hållbarhetsarbete och prioriteringar. Styrande dokument som Hållbarhetspolicy, Uppförandekod och Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) kommuniceras till bolagets medarbetare och intressenter och ses över en gång per år.

VD ansvarar för strategi- och affärsplan där de väsentliga områdena inryms. Kommunikationschefen har ansvar för den övergripande styrningen av bolagets hållbarhetsarbete och rapporterar direkt till VD. Koncernledningen ansvarar för olika delar och utgör en styrgrupp som har till uppgift att fatta beslut kring hållbarhetsarbetet. Som stöd till koncernledningen finns en resurs som är ansvarig för den övergripande strategiska samordningen. Arbetet följs upp inom ordinarie uppföljningssystem. Genomförandet drivs inom ramen för det ordinarie arbetet och de finansiella resurserna tillhandahålls där. Finansiella resurser för samordning finns inom ramen för kommunikation. Under 2019 identifierades tolv väsentliga områden genom Infranords väsentlighetsanalys. 

Väsentligt område

Ansvar i koncernledningen 

Ansvar för genomförande

Antikorruption

Chefsjurist

Inköpschef

Hälsa och säkerhet

Chef personal och säkerhet

Trafiksäkerhetschef, Arbetsmiljöchef

Jämställdhet ochmångfald

Chef personal och säkerhet

Tf Personal och utbild­ningschef

Motverkande av diskriminering

Chef personal och säkerhet

Tf Personal och utbild­ningschef

Avloppsvatten och avfall

Chef personal och säkerhet

Miljö- och kvalitetschef

Utsläpp

Chef personal och säkerhet

Miljö- och kvalitetschef

Leverantörs-utvärderingar

Chef Verksamhetsutveckling

Inköpschef Miljö- och kvalitetschef

Kompetens-utveckling

Chef personal och säkerhet

Chef HR Center

Miljömässig regelefterlevnad

Chef personal och säkerhet

Miljö- och kvalitetschef

Klagomålsmekanism

Chef personal och säkerhet

Chef personal och säkerhet

Kvalitet i leverans

Affärschef

Regionchefer

Materialåtervinning

Chef Verksamhetsutveckling

Inköpschef, Miljö- och kvalitetschefHuvudprocesskarta

Läs mer om ledningssystemets omfattning här