Revisorer

Revisionsbolaget KPMG reviderar Infranord. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson.

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och VD:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren och val av revisorer beslutas på årsstämman efter förslag från styrelsen.