Menu

Leverantörer

För Infranords leverantörer

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Infranord arbetar med inköp samt ett urval av de krav vi ställer på våra leverantörer.

Infranord ställer höga krav på de leverantörer som utför leveranser eller arbete inom järnvägsområdet. Nya leverantörer genomgår en godkännandeprocess, som börjar med egendeklaration. Kraven varierar beroende på vilken vara eller tjänst som ska köpas och var den ska utföras. Det kan handla om att uppfylla säkerhets- och kompetenskrav för underentreprenörer eller inhyrd personal, att ha godkända säkerhetsrutiner eller att uppfylla tekniska krav på maskiner. Vi ställer också krav på att eventuella underleverantörer ska godkännas av oss och givetvis kunna uppfylla samma krav.


Läs mer .. 

Hållbarhet

Infranord arbetar aktivt för att skapa en hållbar leverantörsbas då det är av avgörande betydelse för bolagets långsiktiga utveckling och nödvändigt ur ett lönsamhetsperspektiv. Infranord har därför tagit fram en leverantörskod som gäller för samtliga leverantörer som levererar produkter, personal eller tjänster till Infranord, däribland materialleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer, konsulter, agenter och mellanhänder. 
Läs mer ..

Krav på underleverantörer

Infranords dokument Generella miljökrav på underleverantörer ska vara känd för dig som underentreprenör eller inhyrd. Dokumentet omfattar generella miljökrav och riktlinjer för hur vi arbetar med miljöfrågor på våra arbetsplatser. Alla som arbetar på Infranords arbetsplatser har ansvar för att begränsa miljöpåverkan (utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning, avfallshantering, buller, damm etc) genom att välja rätt material och utrustning Läs mer ..

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Inom Infranord är säkerhet prioriterat och vi arbetar ständigt för att förebygga allvarliga olyckor och skador hos våra medarbetare och leverantörer. Vi vill att du som leverantör arbetar aktivt för att skapa en trygg arbetsplats där alla kan komma hem om kvällarna med livet och hälsan i behåll.

Infranord har tagit fram Allmänna skydds- och ordningsregler som ställer krav på samtliga som befinner sig på våra arbetsplatser. Att våra leverantörer åtar sig att uppfylla dessa ser vi som en självklarhet.

Här hittar du Infranords allmänna ordnings- och skyddsregler, dessa kan kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats. Reglerna kompletterar, men ersätter inte, gällande lagar och föreskrifter.


Allmänna ordnings- och skyddsregler

Infranords riktlinjer vid inhyrning av personal (bemanning) och anlitande av UE

Detta dokument beskriver de villkor som Infranord ställer på våra leverantörer avseende löner, arbetstidsregler, tillägg och resebestämmelser då Infranord väljer att anlita arbetskraft som inte är an­ställd av Infranord. Riktlinjerna består av utdrag ur ”Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal” samt övriga lagar och regler.
Här hittar du Infranords riktlinjer vid inhyrning av personal (bemanning) och anli­tande av UE.

Infranords riktlinjer vid inhyrning av personal (bemanning) och anlitande av UE

Infranord gällande GFL nivåer 

Arbetstidsregler 

Beloppsbilaga lönetillägg

Resebestämelser 

ID06 - Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare

Samtliga leverantörer som ska uppehålla sig på Infranords arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs. Flertalet av Infranords projekt kräver tillgång till smartphone för att kunna registrera närvaro i digital personalliggare.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen. 

Här hittar du ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare

 

Infranords kontakter inom inköp

Kontaktuppgifter till Infranords inköpare centralt och regionalt. Den regionala inköpsavdelningen arbetar med våra projektspecifika inköp i projekt samt inköp kopplat till underhåll av järnvägsfordon och verkstäder. 

Kontaktpersoner Infranord inköp 

Fakturering till Infranord

Märkning av fakturor. För att vi ska kunna betala din faktura i rätt tid så behöver den vara märkt på rätt sätt. De fakturor som inte tar hänsyn till våra minimikrav på märkning eller reglerna kring omvänd skattskyldighet för bland annat byggtjänster och viss försäljning av metallskrot kommer att returneras. Läs mer ..