Skip to main content Skip to footer

Stärkt säkerheskultur genom beteendebaserad säkerhet

För att ytterligare stärka företagets säkerhetskultur inledde Infranord under 2022 ett samarbete med organisationskonsultfirman Behaviour Design Group (BDG) kring beteendebaserad säkerhet. Syftet var att öka förståelsen för hur medarbetarnas beteende påverkar säkerheten på våra arbetsplatser. Arbetet innefattade företagsövergripande utbildningsinsatser, bland annat under Infranords årliga säkerhetsvecka samt digitala utbildningar tillgängliga för alla medarbetare. I ett pilotprojekt för ett av Infranords verksamhetsområden genomfördes också handledning och uppföljning kopplat till specifika arbetsmoment där bristande säkerhet kan få stora konsekvenser och där risker kopplade till beteende var en tydligt identifierad parameter.

SAFE-modellen – ett konkret verktyg för säkrare beteenden

Arbetet för att stärka säkra beteenden kopplat till arbetsmomenten utgår från SAFE-modellen:

  • Studera – identifiera riskfyllda arbetsmoment eller situationer och definiera hur dessa kan utföras på ett säkrare sätt.
  • Analysera – observera riskområden och etablera en handlingsplan för att öka andelen säkra beteenden kopplade till arbetsmomenten/situationerna.
  • Förändra – förstärka säkra beteenden och försvaga riskbeteenden genom bland annat feedback och aktivt lyssnande.
  • Effektgranska – mäta om det skett en förändring och ta fram en plan för att hålla fast vid säkra beteenden framöver.

SAFE-modellen är ett konkret verktyg för att välja ut och prioritera vilka beteenden som en arbetsgrupp ska arbeta med och på ett strukturerat sätt ta sig an dessa. I inledningen av arbetet identifieras de arbetsmoment och situationer som är mest riskfyllda för medarbetarna att utföra. Vidare identifieras förutsättningar för att arbetsmomenten kan 
genomföras på ett säkert sätt samt vilka specifika beteenden som finns kopplade till momenten då det ofta är i beteendet som en brist kan leda till att en olycka uppstår. 
Underrubrik: Förstärka önskvärda beteenden
Feedback är en viktig del i arbetet med beteendebaserad säkerhet och används för att på ett effektivt sätt förstärka önskvärda beteenden genom att konkret uppmärksamma 
dessa. Vid behov används också feedback för att på ett respektfullt sätt hjälpa till att korrigera riskfyllda beteenden som inte är önskvärda i verksamheten. Den feedback som får bäst effekt är tydlig och specifik samt ger återkoppling på beteenden som individen kan påverka. 

Plan och uppföljning för förändrade beteenden

Medarbetare som utbildats i beteendebaserad säkerhet har arbetat med att ta fram en egen plan för att aktivera och förstärka de beteenden som de identifierat att de vill förändra. Det sker genom en enkel och överskådlig modell som regelbundet följs  upp för att säkerställa önskad förändring. Utöver de individuella planerna har verksamheten arbetat med en gemensam plan för utvalda arbetsgrupper. Planen följs upp genom en mätning av säkra beteenden kopplade till ett antal arbetsmoment samt en övergripande effektmätning av säkerhetskulturen. Infranords systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbete följs ständigt upp och utvecklas för att säkerställa att bolagets arbetsplatser är säkra för samtliga medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners.