Bærekraftighet CSR

Kunder
For kundene er det avgjørende at Infranord leverer tjenester i rett tid, til riktig pris og med god kvalitet. Kvalitets- og leveringssikkerhet innbærer også at arbeidet utføres med minst mulig påvirkning på miljøet.

Medarbeidere
Når det gjelder medarbeidere – både eksisterende og potensielle – er det viktig at Infranord er en attraktiv arbeidsgiver. Det handler ikke minst om å gjøre det mulig for medarbeiderne å utføre arbeidsoppgavene sine på en sikker måte. Dessuten skal arbeidsmiljøet være preget av arbeidsglede, godt lederskap og gode utviklingsmuligheter.

Miljø
Infranords arbeid bidrar til rask, sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er det ikke til å unngå at virksomheten har en viss påvirkning på miljøet. Fremfor alt handler det om utslipp av drivhusgasser fra maskiner og kjøretøy samt håndtering av kjemikalier og avfall. Infranord gjør derfor en systematisk innsats for å redusere påvirkningen på miljøet. Målsettingen er å redusere utslipp til luft, jord og vann samt å stadig effektivisere ressursbruken. Vi har fokus på å redusere drivstofforbruket og dermed CO2-utslippene fra maskiner og kjøretøy. For å oppnå dette streber Infranord etter å gjenbruke så mye materiale som mulig for å redusere avfall fra virksomheten til et minimum. Det dreier seg fremfor alt om metaller som jern, kobber og aluminium samt elektronikkavfall og emballasje. Farlig avfall som spillolje, slam fra oljeutskillere og større batterier går til gjenvinning. Infranord har et verksted i Sverige som gjenbruker og fremstiller jernbanedeler. 

Les mer - Miljøsertifiseringer

Eier og omgivelser
Infranords eier, den svenske staten, stiller høye krav til at Infranord skal levere verdi, opptre miljøvennlig og oppføre seg eksemplarisk overfor kunder, medarbeidere og samfunnet.

Infranord leverer en betydelig verdi
Felles for samtlige interessenter er forventningene om at Infranord skal levere tjenester som tar hensyn til mennesker og miljø.