Hållbarhet

Infranord arbetar aktivt för att skapa en hållbar leverantörsbas då det är av avgörande betydelse för bolagets långsiktiga utveckling och nödvändigt ur ett lönsamhetsperspektiv. Infranord har därför tagit fram en leverantörskod som gäller för samtliga leverantörer som levererar produkter, personal eller tjänster till Infranord, däribland materialleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer, konsulter, agenter och mellanhänder. Undantaget från Leverantörskoden är de leverantörer som tillhandahåller varor eller tjänster av enklare karaktär såsom bagerier, restauranger, taxibolag eller liknande.

Leverantörskoden ingår som en kontraktshandling i ingångna avtal. För det fall inget skriftligt avtal tecknats utgör leverantörens tillhandahållande av vara, personal eller tjänst, godkännande av Infranords inköpsorder eller utfärdande av faktura leverantörens godkännande att följa leverantörskoden.

Infranords leverantörer ska bla följa FN:s företagsinitiativ Global Compact och dess tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen. Leverantören ska även genom erfarenhetsutbyte och utvärdering av verksamheten sträva efter ständig förbättring och ökad medvetenhet.

Läs hela
Infranords leverantörskod
Infranord Supplier Code of Conduct 

Om något går fel
Leverantörer till Infranord ska känna att de kan rapportera oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt. Infranord har därför inrättat en visselblåsarfunktion som sköts av en extern part. Visselblåsarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som: mutor eller korruption / jäv / finansiella bedrägerier / miljöbrott / säkerhetsbrister / allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier. För närmare uppgifter om Infranords visselblåsarfunktion vänligen se: https://www.infranord.se/om-infranord/infranords-visselpipan/ 

Synpunkter gällande mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål anmäls och hanteras genom Infranords ordinarie rapporteringsvägar till Infranords inköpsavdelning.

Kontakter inom inköp
Den centrala inköpsavdelningen arbetar huvudsakligen med våra ramavtal och den regionala inköpsavdelningen arbetar med våra projektspecifika inköp i projekt samt inköp kopplat till underhåll av järnvägsfordon och verkstäder. Läs mer .. 

Fakturering till Infranord
Märkning av fakturor, faktureringsadresser, påminnelser och annat som rör fakturor hittar du här. Läs mer ..