Generella miljökrav för underentreprenörer

Infranords dokument Generella miljökrav för underleverantörer ska vara känd för dig som underentreprenör eller inhyrd. Dokumentet omfattar generella miljökrav och riktlinjer för hur vi arbetar med miljöfrågor på våra arbetsplatser. Alla som arbetar på Infranords arbetsplatser har ansvar för att begränsa miljöpåverkan (utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning, avfallshantering, buller, damm etc) genom att välja rätt material och utrustning samt hantera det på ett korrekt sätt.

Här hittar du Infranords generella miljökrav för underentreprenörer, dessa kan kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats. Reglerna kompletterar, men ersätter inte, gällande lagar och föreskrifter.
Generella miljökrav för Infranords underentreprenörer

Alla underentreprenörer som arbetar för Infranord ska avsätta tid (arbetstiden bekostas av underentreprenören) innan arbeten påbörjas för introduktion om specifika risker, regler och arbetssätt avseende miljö på den aktuella arbetsplatsen och för aktuellt uppdrag. För detta ansvarar platsledningen. Underentreprenören skall följa dessa projektspecifika planer för miljö. Infranord har rätt att utföra intern miljörevision där underentreprenören omfattas.

Övriga relevanta länkar:
Produktvalsverktyg BASTA
Byggvarubedömningen

Kontakter inom inköp
Den centrala inköpsavdelningen arbetar huvudsakligen med våra ramavtal och den regionala inköpsavdelningen arbetar med våra projektspecifika inköp i projekt samt inköp kopplat till underhåll av järnvägsfordon och verkstäder. Läs mer .. 

Fakturering till Infranord
Märkning av fakturor, faktureringsadresser, påminnelser och annat som rör fakturor hittar du här. Läs mer ..