Synpunkter på Infranord

Vi vill veta vad du tycker om oss. Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visslarfunktion

För att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs har Infranord inrättat en visslarfunktion. Medarbetare i Infranord och andra intressenter ska känna att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt. Visslarfunktionen sköts av en extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, som vidtar de åtgärder som personuppgiftslagen (PUL) kräver.

Infranord visslarfunktion är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier
    (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
  • Miljöbrott
  • Säkerhetsbrister
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

Den personkrets som omfattas av visslarfunktionen är företagsledningen samt nyckelpersoner. Visslarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Infranord ordinarie rapporteringsvägar via mail till info@infranord.se