Revisorer

Revisionsbolaget Deloitte AB reviderar Infranord. Huvudansvariga revisorer är Peter Ekberg och Didrik Roos.

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och VD:s förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring. Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren och val av revisorer beslutas på årsstämman.

 

Intyg transparenslagen, mars 2018 (pdf)