Pressmeddelande

2018-10-26

Hög omsättning och hög orderingång

Infranord kvartal 3 2018

  
Juli – september

·       Orderingången under perioden var 827 MSEK (438)

·       Intäkterna uppgick till 1 073 MSEK (1 086)

·       Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (82) och påverkades negativt av en större projektnedskrivning.

·       Periodens resultat uppgick till 13 MSEK (63)

·       Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,47)

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48 MSEK (-87)

 
Januari – september

·       Orderingången under perioden var 2 090 MSEK (2 271)

·       Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 6 262 MSEK (6 953)

·       Intäkterna uppgick till 3 069 MSEK (2 811)

·       Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (77)

·       Periodens resultat uppgick till 35 MSEK (58)

·       Resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (0,43)

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -77 MSEK (-114)

·       Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 909 (1 784)

-      Sammantaget uppgår intäkterna för årets första nio månader till 3 069 miljoner och rörelseresultatet till 53 miljoner. En större nedskrivning har gjorts i ett spårbytesprojekt på Västra Stambanan. I övrigt har verksamheten överträffat förväntningarna säger Infranords VD Helene Biström.