Miljö och Kvalitet för underentreprenörer

Lok med plog kör igenom snön

Infranord är miljöcertifierat enligt ISO 14001, certifierade i kvalitetssystem för svets enligt SS-EN ISO 3834-2 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Vår miljö- och kvalitetspolicy beskriver vår viljeriktning och värderingar gällande miljöarbetet. Denna ska vara känd för dig som underentreprenör. Alla underentreprenörer som arbetar på Infranords arbetsplatser har ansvar för att begränsa miljöpåverkan (utsläpp till luft och vatten, kemikalieanvändning, avfallshantering, buller, damm etc) genom att välja rätt material och utrustning samt hantera det på ett korrekt sätt.

 Alla underentreprenörer som arbetar för Infranord ska avsätta tid (arbetstiden bekostas av underentreprenören) innan arbeten påbörjas för introduktion om specifika risker, regler och arbetssätt avseende miljö på den aktuella arbetsplatsen och för aktuellt uppdrag. För detta ansvarar platsledningen. Underentreprenören skall följa dessa projektspecifika planer för miljö. Infranord har rätt att utföra intern miljörevision där underentreprenören omfattas.

Utöver specificerade krav kan utökade miljökrav komma att ställas vilket sker i samband med avrop/tecknande av avtal.

Här hittar du den samlade miljöinformation du behöver för att arbeta som underentreprenör för Infranord.

Generella miljökrav för Infranords underentreprenörer