Infranords uppförandekod

Tekniker står på rälsen bredvid järnvägsläggare
Uppförandekoden innehåller Infranords affärsprinciper, åtaganden och krav gällande arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar, kommunikation samt ekonomi. Efterlevnaden av Infranords uppförandekod följs upp. Internt kontrolleras vi av oss själva, våra kunder och andra externa parter.

Alla medarbetare i Infranord har ansvar och skyldighet att följa denna uppförandekod och övriga policys/riktlinjer som styr verksamheten.

Uppförandekoden gäller även i tillämpliga delar våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.