Hållbarhetspolicy

​Infranords verksamhet ska präglas av hög säkerhet, lönsamhet, etiskt agerande och minimal miljöpåverkan. I våra beslut och processer ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare och bidra till att Infranord uppfattas som en god samhällsaktör.

Tåg passerar arbetare längs spåret
​Policyn gäller för alla anställda, inhyrd arbetskraft och i tillämpliga delar för de entreprenörer och leverantörer som arbetar på uppdrag av Infranord.
Vi eftersträvar ett effektivt och förtroendeskapande samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter

Hälsa och säkerhet
Vi ska tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser. Som spårentreprenör och järnvägsföretag bedriver vi en säker verksamhet utifrån vårt säkerhetsstyrningssystem. Hälsa, el- och trafiksäkerhet samt brandskydd ska alltid ha högsta prioritet och vara väl förankrat i organisationen.

Miljö
Vi ska förebygga utsläpp till luft, mark och vatten samt minska resursanvändningen.
Efterlevnad av lagar och andra krav
Att efterleva gällande lagstiftning, policies och skyddsregler är ett absolut krav. Vi ska möta våra kunders krav och förväntningar, samt tillämpa de rutiner som finns i VAS - vårt arbetssätt.

Ständiga förbättringar
Vi arbetar systematiskt och förebyggande samt har beredskap för att hantera, åtgärda och följa upp avvikelser, tillbud och olyckor.
Arbetet ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och återkopplas till verksamheten.